Verkiezing Kamer van Koophandel Statia & Saba

News type: 
Chamber news
Featured news: 
No, not a Featured news item
Image news: 

Op 7 december 2011 zal de Statia & Saba Kamer van Koophandel en Nijverheid verkiezingen houden voor een nieuw bestuur. Ter voldoening aan Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES maken wij bekend, dat het Tijdperk voor de Kandidaatstelling met betrekking tot de verkiezing van de bestuursleden van de Statia & Saba Kamer van Koophandel en Nijverheid, is vastgesteld op de periode van 1 tot en met 14 november 2011.

Verkiesbaarheid leden Kamer

Art. 5 Wet Kamers van koophandel BES stsbl. 2010 no. 436

- Tot lid van de Kamer kunnen worden gekozen of benoemd zij die gedurende de laatste twee jaren ingezetenen van Sint Eustatius of Saba zijn geweest en den ouderdom van 25 jaren op de 15de oktober van het jaar, waarin de verkiezing valt, hebben bereikt.

- Twee of meer personen die tot dezelfde ingeschreven zaak in betrekking staan als eigenaar, vennoot of directeur dan wel een andere functie bekleden bedoeld in artikel 3, eerste lid, kunnen niet tegelijkertijd leden van de Kamer zijn.

- Van de verkiesbaarheid zijn uitgesloten zij, die rechtens van hun vrijheid zijn beroofd, die krachtens onherroepelijke rechterlijke uitspraak wegens krankzinnigheid of zwakheid van vermogens de beschikking of het beheer over hun goederen hebben verloren, die van de ouderlijke macht of de voogdij over een of meer van hun kinderen ontzet zijn, of die ingevolge onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak in staat van faillissement verkeren of anderszins de beschikking of het beheer van hun goederen hebben verloren en zij die van het kiesrecht voor de Kamer of van de verkiesbaarheid bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak zijn ontzet.

Ingevolge artikel 23 van het Kiesbesluit geschiedt de inlevering van de opgaven van de kandidaten persoonlijk door één van de ondertekenaars.

Gelieve gelijk met het/de opgaafformulier(en) de volgende documenten in te dienen op het Secretariaat van de Kamer:
1. Kopie geldig paspoort of ID.
2. Inlichting uit het bevolkingsregister (ten bewijze dat een kandidaat de laatste twee jaren ingezetene van Sint Eustatius of Saba is geweest).

Download hier het document Kandidaatstelling.pdf.